Solomé

 

Bank en Verzekeringen

 

Weststraat 60 bus 1

9940 Evergem – Sleidinge

tel 09/357 32 34

fax 09/357 73 32

 

RPR GENT 524.938.759

FSMA 111781

 

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:

9u - 12u / 15u - 17u30

Woensdag: 9u - 12u

Op afspraak

 

Juridische disclaimer

Privacyclausule

 

Assur Mifid

[ Download volledige teskt in PDF ]

 

Aangeboden diensten

 

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het as ervan.

 

Meer concreet bieden wij volgende verzekeringstakken aan:

1: ongevallen; 2: ziekte; 3: voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 4:vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 5: brand en natuurevenementen; 6: andere schade aan goederen; 7: BA motorrijtuigen; 8: algemene BA;  9:diverse geldelijke verliezen; 10: rechtsbijstand; 11: hulpverlening; 12: levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat-en geboorteverzekeringen;  13: levens-bruidsschat-en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;  14: kapitalisatieverrichtingen; 15: beheer van collectieve pensioenfondsen; 16: krediet.

Ons kantoor neemt zich voor dat alle vergelijkende informatie – inclusief reclame – die aan u als cliënt wordt verstrekt aan de volgende voorwaarden zal voldoen : 1. de vergelijking moet zinvol zijn en correct en evenwichtig voorgesteld worden; 2.  ze moet de informatiebronnen vermelden die voor de vergelijking zijn gebruikt ; en ,3. ze moet de voornaamste feiten en hypothesen vermelden die voor de vergelijking gebruikt zijn.

 

Wanneer naar een bepaalde fiscale behandeling wordt verwezen, geldt als principe dat de fiscale behandeling van individuele omstandigheden van de cliënt afhangt en dat deze in de toekomst kan wijzigen. Dit zal ook steeds worden aangegeven.

Ons kantoor neemt zich voor om reclame steeds als dusdanig herkenbaar te maken.

 

Toezicht van de FSMA

 

Ons kantoor is ingeschreven bij de FSMA als verzekeringsmakelaar (en bankagent) onder het nummer 111781A. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 220.52 .11, fax. +32(0)2 220.52.75

 

Beleid inzake belangenconflicten

 

In het licht van de AssurMIFID-reglementering voeren wij een belangenconflictbeleid.

Wetgevend kader: huidig belangenconflictenbeleid is gebaseerd op de hierna opgesomde Europese en Belgische wetgeving en reglementering en kadert in de zogenaamde AssurMifidregelgeving.

* Eeuropese Mifid-richtlijn (2004/39/EC)

* Artikel 26, alinea 5 van de wet van 2/8/2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

*Artikel 12 sexies 3 van de wet van 27/3/1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen.

* Artikelen 16-23KB van 21/2/2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, waat de verzekeringssector betreft (KB N2)

* Circulaire FSMA dd.16/04/2014 betreffende de wijziging van de wet van 27/3/1995 en uitbreiding van de MIFID-gedragsregels tot de verzekeringssector.

Naar deze wettelijke bepalingen zal samen verwezen worden als "de Wetgeving".

Ons kantoor is van oordeel dat zij als verzekeringstussenpersoon zelf onder de wetgeving valt en zelf verplicht is om een belangenconflictenbeleid te voeren, zoals in deze tekst vastgesteld aangezien:

* een verzekeringsbemiddelingsdienst wordt voorgesteld of versterkt

*deze dienst betrekking heeft op een verzekeringsovereenkomst die geen levensverzekeringsovereenkomst is die is afgesloten in het kader van de eerste of tweede pensioenpijlenr.

*deze dienst op het Belgisch grondgebied wordt aangeboden of verstrekt.

Huidig beleid is van toepassing vanaf 30/4/2014.

De verplichting om een belangenconflctenbeleid te voeren.

* Algemeen principe

De wetgeving verplicht elke verzekeringstussenpersoon andere dan een verbonden verzekeringsagent ertoe een belangenconflictenbeid te voeren. Dit beleid dient schriftelijk te worden vastgesteld, te worden geïmplementeerd en in stand gehouden.

Betrokken partijen.

Ons kantoor neemt alle redelijke maatregelen om belangenconflicten te onderkennen. Deze analyse om belangenconflicten te onderkennen gebeurt evenzeer op het niveau van bestuurders/zaakvoerders, effectieve leiders, werknemers of personen die rechtstreeks of onrechtstreeks door een zeggenschapsband met hen verbonden zijn.

Algemeen richtkader voor het belangenconflictenbeleid

* Loyauteitsplicht ten aanzien van de cliënt

Opdat ons kantoor zich op een loyale, billijke en professionele wijze zou kunnen inzetten voor de belangen van zijn cliënteel, neemt ons kantoor al de nodige organisatorische en administratieve maatregelen ter identificatie, preventie en beheer van belangenconflicten.

De belangenconflicten kunnen zich voordoen op 2 niveaus:

tussen ons kantoor ( of een persoon die met hem verbonden is) en het cliënteel, of tussen de cliënten onderling.

In het licht hiervan en overwegend dat de bescherming van de belangen van de cliënt de hoogste prioriteit zijn voor ons kantoor, werd het beleid uitgestippeld.

Proportionaliteit

De wetgeving bepaalt dat ons kantoor bhij het beheer van de belangenconflicten rekening moet houden met de aard, de schaal en de complexiteit van de activiteiten en van het aanbod aan verzekeringsbemiddelingsdiensten. De te volgen procedures en de te nemen maatregelen moeten nodig en passend zijn, zodanig dat er een zekere mate van onafhankelijkheid van ons kantoor wordt gegarandeerd. Ons kantoor is van oordeel dat met huidig beleid op heden aan bovenvermelde vereisten tegemoet gekomen worden. Niettemin neemt ons kantoor zich voor om in het geval zijn onderneming qua activiteiten in de toekomst qua aard, schaal of complexiteit zou veranderen, het beleid overeenkomstig proportioneel zal aanpassen.

Identificatie van de belangenconflicten.

Definitie en wijze van identificatie

Een belangenconflict is een conflict dat naar aanleiding van de dienstverlening aan het cliënteel ontsteet tussen de belangen van ons kantoor enerzijds en de plicht om zich op een loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van de cliënt. Hetzelfde is mogelijk indien een cliënt zou worden bevoordeeld ten nadele van een andere cliënt van ons kantoor.

Ons kantoor toetst zijn belangenconflictenbeleid ten minste af aan de volgende typevoorbeelden van situaties:

* ons kantoor kan financieel gewin behalen of een financieel verlies vermijden ten koste van de cliënt.I

* ons kantoor heeft een belang bij het resultaat van een ten behoeve van de cliënt verrichte verzekeringsbemiddelingsdienst of een namens de cliënt uitgevoerde transactie, dat verschilt van het belang van de cliënt bij dit resultaat.II

*ons kantoor heeft een financiële of andere drijfveer om het belang van een andere cliënt of groep cliënten te laten primeren op het belang van de cliënt in kwestieIII

*ons kantoor oefent hetzelfde bedrijf uit als de cliëntIV

* ons kantoor ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor een ten behoeve van de cliënt verrichte verzekeringsbemiddelingsdienst een voordeel in de vorm van geld, goederen of diensten dat verschilt van de gebruikelijke provisie of vergoeding voor deze dienst, of zal een dergelijk voordeel ontvangen.V

Lijst van potentiële belangenconflicten

Belangenconflicten van het type I

Ons kantoor heeft  in dit verband de volgende concrete situaties geïdentificeerd als mogelijk belangenconflict:

Plaatsen en vooral verplaatsen van polissen bij (verschillende) verzekeringsondernemingen

Belangenconflicten van het type II en V

Ons kantoor heeft  in dit verband de volgende concrete situaties geïdentificeerd als mogelijk belangenconflict:

A. Naar aanleiding van het advies over en/of het sluiten van verzekeringscontracten kunnen zich belangenconflicten voordoen indien dit gebeurt op basis van:

*de hoofte van de commissie verbonden aan het verzekeringscontract voor ons kantoor (vb. de cliënt wordt geadviseerd om een verzekering af te sluiten waarvoor ons kantoor de hoogste commissie ontvangt)

* de nog te verwachten (volume)commissies of beheersprovisies voor ons kantoor (vb. de cliënt wordt geadviseerd om een verzekering af te sluiten waarvoor ons kantoor de hoogste volumecommissie ontvangt en dit terwijl dit niet de meest gepaste verzekering is voor de cliënt)

* winstdelingen vanuit verzekeringsondernemingen voor ons kantoor (vb. de cliënt wordt geadviseerd om een verzekering af te sluiten waarvoor ons kantoor een winstdeling ontvangt en dit terwijl dit niet de meest gepaste verzekering voor de cliënt is)

* voordelen in natura voor ons kantoor die afhankelijk zijn gesteld van het volume van de afgesloten verzekeringscontracten (bv de clïent wordt geadviseerd om een verzkering af te sluiten waarvoor ons kantoor een of ander voordeel in natura als een reis ontvangt en dit terwijl dit niet de meest gepaste verzkering is voor de cliënt)

* andere financiële belangen (vb een 'te hoge' schaderatio bij een bepaald verzekeringsonderneming of voor een bepaald product, waarvoor ons kantoor op de ene of andere manier wordt gesanctioneerd)

* de mate van gebondenheid aan bepaalde verzekeringsondernemingen (vb. voor een bepaalde type verzekering is ons kantoor slechts makelaar voor een beperkt aantal verzekeringsondernemingen)

Informatie die door ons kantoor wordt verkregen uit hoofde van een andere activiteit (vb. informatie die de dienstverlener heeft bekomen in zijn activiteit als bankagent.

Belangenconflicten van het type III

Ons kantoor heeft  in dit verband de volgende concrete situaties geïdentificeerd als mogelijk belangenconflict:

Naar aanleiding van het advies over en/ of het sluiten van verzekeringscontracten kunnen zich eveneens belangenconflicten voordoen door ongelijke behandeling van de cliënten op basis van niet verantwoorde criteria zoals:

familiale, zakelijke of vriendschapsbanden die ons kantoor heeft met een bepaalde cliënt (vb. er wordt korting gegeven of vermindering van de dossierkosten)

financiële draagkracht van een cliënt (bv. er wordt een korting gegeven of een aanvermindering van de dossierkosten)

duurtijd en omvang van de handelsrelatie tussen de cliënt en ons kantoor (vb enkel voor een jarenlange cliënt worden de dossierkosten aanzienlijk verminderd of weggelaten)

Er kunnen zich belangenconflicten voordoen door ongelijke behandeling van de schadedossiers van verschillende kantoorcliënten op basis van niet verantwoorde criteria zoals familiale, zakelijke of vriendschapsbanden, duurtijd en omvang van de handelsrelatie tussen de cliënt en ons kantoor, de vrijgevigheid van een cliënt ten aanzien van ons kantoor.

Er kunnen zich eveneens belangenconflicten voordoen indien er meerdere cliënten betrokken zijn bij hetzelfde schadegeval. In dit geval zou een onderscheid op basis van de hierboven vermelde criteria het voorwerp kunnen zijn van een belangenconflict.

Belangenconflicten van het type IV

Ons kantoor heeft  in dit verband de volgende concrete situaties geïdentificeerd als mogelijk belangenconflict:

Het voeren van hetzelfde bedrijf als de cliënt door iemand die met ons kantoor verbonden is.

Andere belangenconflicten eigen aan ons kantoor gelet op de bijkomende bankactiviteit.

Aangezien ons kantoor zowel een bank-als een verzekeringsactiviteit ontwikkelt, heeft zij de volgende concrete situaties geïdentificeerd als mogelijk belangenconflict:

Ontvangst van rechtstreekse of onrechtstreekse voordelen van de bank waarvoor men optreddt als bankagent voor de verkoop van verzekeringsproducten van een verzekeraar van de groep waartoe de bank behoort of waarvan de bank zelf een agent is waarmee ze een samenwerkingsakkoord heeft. Door de ontvangst van deze voordelen bestaat het risico dat men bij de verstrekking van verzekeringsbemiddelingsdiensten de voorkeur zou geven aan de producten van de voorvermelde verzekeraar ook wanneer dit niet het beste product is voor de cliënt.

Het maken van productafspraken met de bank waarvoor men optreedt als bankagent voor de verkoop van verzekeringsproducten van een verzekeraar van de groep waartoe de bank behoort of waarvan de bank zelf een agent is/samenwerkingsakkoord met heeft. In dat verband moet een persoon die het statuut van agent in bank-en beleggingsdiensten zou cumuleren met het statuur van verzekeringsmakelaar, erop toezien dat een overeenkomst die hij als agent in bank-en beleggingsdiensten heeft gesloten, geen clausule(s) bevat die onverenigbaar is (zijn) met de voor hem als makelaar geldende verplichting om zijn beroepswerkzaamheden uit te oefenen buiten elke exclusieve agentuurovereenkomst of elke andere juridische verbintenis die hem verplicht zijn hele productie of een bepaald deel ervan bij een verzekeringsonderneming te plaatsen.

Het verhullen van de hoedanigheid waarin men optreedt om het voor de cliënt onduidelijk te maken in welke hoedanigheid men optreedt en welke dienstverlening hoe mag ontvangen.

Gebruiken van informatie die door ons kantoor wordt verkregen uit hoofd van een andere activiteit (vb. informatie die het kantoor heeft bekomen in zijn activiteit als bankagent)

Informatieverstrekking aan en vorming aan medewerkers.

Ons kantoor zal aan zijn medewerkers ( en subagenten) informatie verstrekken over de beleidslijnen en procedures inzake belangenconflicten met het oog op het identificeren van de mogelijke belangenconflicten. In dit verband zorgt ons kantoor tevens voor permanente sensibilisatie en vorming van zijn medewerkers.

Beheer van belangenconflicten

Wijze van beheer van belangenconflicten

mogelijke belangenconflicten- die de belangen van de cliënten kunnen schaden - worden zo beheerd dat de personen die erbij betrokken zijn een voldoende mate van onafhankelijkheid aan de dag kunnen leggen. De volgende types van beheersmaatregelen worden door ons kantoor onderkend:

* Maatregelen met betrekking tot de beperking van de infomatieuitwisseling tussen personen die in verschillende hoedanigheid betrokken zijn bij verzekeringsbemiddelingsdiensten met een belangrijk risico op belangenconflicten.

* Maatregelen met betrekking tot het afzonderlijk toezicht op persoenen van wie de hoofdtaak een verhoogd risico op belangenconflicten inhoudt

* Maatregelen in verband met de verloning van medewerkers.

Indien belangenconflicten niet afdoende kunnen worden opgevangen door organisatorische en administratieve maatregelen, zal ons kantoor transparantie verstrekken ten aanzien van zijn cliënt.

Ons kantoor erkent echter dat transparantie wordt beschouwd als een noodoplossing. In eerste instantie zal ons kantoor immers steeds nagaan of het belangenconflict ons kantoor niet verhindert om loyaal, billijk en professioneel te handelen. In het geval ons kantoor van oordeel is dat zij niet kan optreden wegens een belangenconflict, behoudt ons kantoor zich het recht voor om de dienstverlening te weigeren of te staken.

Beheersmaatregelen

Rekening houdend met de aard, de schaal, de complexiteit van de onderneming en het aanbod van de verzekeringsproducten worden door ons kantoor de volgende preventieve maatregelen ter vermijding van belangenconflicten genomen.

Ons kantoor neemt zowel algemene beheersmaatregelen als specifieke beheersmaatregelen met betrekking tot de geïdentificeerde mogelijke belangenconflicten eigen aan ons kantoor.

Algemene beheersmaatregelen.

Ons kantoor heeft in het algemeen de volgende beheersmaatregelen in werking gesteld:

* Leadership by example

Het bestuur van ons kantoor draagt de waarden uit die het vermijden en beheersen van belangenconflicten voorstaan en brengt dit beleid ten uitvoer in de praktijk.

* Interne organisatie

Het bestuur van ons kantoor is verantwoordelijk voor de aanduiding van een verantwoordelijke binnen ons kantoor voor het beheer van de belangenconflicten. Niettemin erkent het bestuur de eindverantwoordelijkheid te dragen in verband met het beleid.

* Objectiviteit

Ons kantoor (en de met ons kantoor verbonden personen) zet de belangen van de cliënt op de eerste plaats. Er wordt dan ook streng toegezien dat de dienstverlening aan de cliënt loyaal, billijk en professioneel gebeurt. In lijn hiermee is het steeds de intentie van ons kantoor cliënten op een objectieve wijze te behandelen en het principe van niet-discriminatie in acht te nemen.

* Voeren een beleid met betrekking tot de opleiding van de medewerkers en zichzelf.

Ons kantoor zorgt voor een geschikte opleiding van zijn medewerkers zodat zij volledig op de hoogte zijn van verantwoordelijkheden en verplichtingen en in staat zijn belangenconflicten op een adequate manier te beheersen. Ons kantoor zal in dit verband een duidelijk beleid voeren.

 

Vergoeding

 

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant. Eventuele kosten of bijhorende lasten die zouden worden aangerekend zullen steeds op voorhand worden medegedeeld. Meer informatie hierover kan u terugvinden op onze website: www.solome.be.

 

Ons kantoor leeft bij het verstrekken van haar diensten van verzekeringsbemiddeling de AssurMiFID- gedragsregels na. Ons kantoor neemt de volgende inducement policy in acht waarin wordt weergegeven welke commissies zij ontvangt en eventueel aan anderen betaalt.

 

Ons kantoor is gerechtigd volgende verzekeringsbemiddelingsdiensten te verstrekken: de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Toegelaten takken : 01a,01b,02,03,08,09,10a,10b,13,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29

 

Ons kantoor heeft voor het aanbieden van deze verzekeringsovereenkomsten een samenwerkingsovereenkomst met volgende verzekeringsmaatschappijen: AG, Allianz, Baloise, Euromex, Das, Dkv, Tariferingsbureau, Axa, Dela, Cardif, Europ Assistance, Generali, Vivium, Vanderhaeghen, Fidea en Arag.

 

Deze tarievenlijst betreft de meest gangbare producten. Voor specifieke risico’s of voor bijvoorbeeld risicogebieden kunnen de commissies hiervan afwijken. Deze commissies worden opgenomen in de bemiddelingsfiche.

 

Voor bijkomende vragen over de tarievenlijst kunt u steeds terecht bij ons op het kantoor
of via e-mail: info @ solome.be.

 

VERGOEDINGEN

 

A. BOAR VERZEKERINGEN

 

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij een vergoeding van de verzekeringsonderneming. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt.

 

Deze vergoedingen zijn noodzakelijk om onze opdracht als makelaar uit te voeren:

a)    vóór het afsluiten van een contract (marktonderzoek, opleiding, etc.);

b)    polissen onderhandelen met verzekeraars die passen bij uw behoeften;

c)    na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst de nazorg leveren (opvolging behoeften, schade regelen, verdediging tegenover de verzekeraar, briefwisseling, etc.).

 

 

Naast de commissielonen op de geïnde premies  worden er bijkomende commissies ontvangen. Deze maken geen deel uit van de premie en worden uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij. Naargelang maatschappij en product kunnen deze vergoedingen verschillen. U kunt meer toelichting vragen in ons kantoor.

 

Surcommissie op:

 

a) de productie (d.i. de globale eerste jaarpremie van alle nieuwe zaken die werden opgemaakt gedurende het kalenderjaar):  een vergoeding tussen de 0% - 4%

b) de incassostijging (d.i. het positieve verschil tussen de geboekte handelspremie van uw portefeuille t.o.v. het jaar voordien ): een vergoeding tussen de 0% - 6%

c) het rendement van de makelaarsportefeuille (d.i. het gemiddelde rendement van de laatste vier jaar, bestaande uit het totaal van incasso van het jaar min de som van de schadelasten (betalingen + reserves) min de som van de kosten (commissie + surcommissie + algemeen)): een vergoeding tussen 0% - 12%

Opmaak vergoeding

d) vergoeding voor het opmaken van polissen/bijakten, een vergoeding tussen 3€ en 25€

Deze vergoedingen zijn een vergoeding voor de geleverde inspanningen om nieuwe klanten te werven, medewerkers daartoe op te leiden, de door de verzekeraar gedelegeerde taken uit te voeren, polissen op te maken, etc.

 

B. LEVENSVERZEKERINGEN

 

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij een vergoeding van de verzekeringsonderneming.  Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt.

 

Deze vergoedingen zijn noodzakelijk om onze opdracht als makelaar uit te voeren:

a)    vóór het afsluiten van een contract (marktonderzoek, opleiding, etc.);

b)    polissen onderhandelen met verzekeraars die passen bij uw behoeften;

c)    na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst de nazorg leveren (opvolging behoeften, schade regelen, verdediging tegenover de verzekeraar, briefwisseling, etc.).

 

B1. LEVENSVERZEKERINGEN (andere dan spaar- en beleggingsverzekeringen)

 

 

B2. LEVENSVERZEKERINGEN (spaar- en beleggingsverzekeringen)

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij een vergoeding van de verzekeringsonderneming.  Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt.  Deze vergoeding bestaat uit een gedeelte voor de tussenpersoon (TP) en een gedeelte voor de verzekeringsmaatschappij (VM). Het bedrag dat effectief wordt belegd, is het bedrag van de premie waarvan de vergoedingen VM en TP zijn afgetrokken.

 

 

Bovenop de instapvergoeding die bestemd is voor de tussenpersoon kan mogelijks een korting worden toegekend afhankelijk van het belegde kapitaal en het product.

 

 

Naast de instapvergoeding  worden er bijkomende commissies ontvangen. Deze commissies maken geen deel uit van de premie en worden uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij. Naargelang maatschappij en product kunnen deze vergoedingen verschillen. U kunt meer toelichting vragen in ons kantoor.

 

Het  gaat om de volgende vergoedingen:

 

Portefeuillevergoeding (beheersvergoeding)

a)    op de globale reserve van de portefeuille, recurrente vergoeding tussen de 0,10% - 0,70%

 

Retrocessie (beheersvergoeding)

b)    op de globale reserve van de portefeuille van het fonds en dit afhankelijk van fonds tot fonds, recurrente vergoeding tussen de 0,10% - 0,70%. Deze vergoeding maakt deel uit van de beheersvergoeding die de fondsbeheerder aanrekent.

 

Rappelvergoeding

c)    de rappel is afhankelijk van de jaarproductie, éénmalige vergoeding tussen de 0% - 45%

d)    forfait per polis, éénmalige vergoeding tussen de 50€ en 100€

* Rappelvergoedingen zijn definitief verworven door de aanbrengende tussenpersoon van zodra het totaalbedrag van de verzekeringspremie voor de eerste 4 tot 10 verzekeringsjaren aan de maatschappij betaald zijn.

 

Opmaak vergoeding

e)    vergoeding voor het opmaken van polissen, een vergoeding tussen 10€ en 25€

Deze zijn vergoedingen voor de geleverde inspanningen om nieuwe klanten te werven, medewerkers daartoe op te leiden, de door de verzekeraar gedelegeerde taken uit te voeren, etc.